Uchwała Rady Ministrów dotycząca rządowego programu “Aktywna tablica”


Pobierz PDF

Załącznik

do uchwały nr 108/2017 Rady Ministrów

z dnia 19 lipca 2017 r.

Rządowy   program   rozwijania   szkolnej   infrastruktury   oraz   kompetencji   uczniów     i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017–2019 – „Aktywna tablica”

  I. WSTĘP

I.1. Model programu

Znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwanych dalej „TIK”, dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i Europy zostało podkreślone w krajowych1) i europejskich2) dokumentach strategicznych. Podjęcie planów  rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli     w zakresie stosowania TIK w edukacji oraz rozwijania szkolnej infrastruktury należy ocenić jako kluczowe dla zrealizowania strategicznych założeń dotyczących budowania kapitału ludzkiego    i gospodarki opartej na wiedzy.

Zgodnie z dokumentem „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, zwiększenie roli wiedzy i innowacji jest uważane za siłę napędową przyszłego rozwoju i podstawę budowania przewag konkurencyjnych Unii Europejskiej na rynkach światowych. Podkreśla się, że przygotowywanie dzieci i młodzieży do korzystania z TIK rozszerza ich możliwości funkcjonowania w późniejszym życiu społeczno-zawodowym.

Stosownie do założeń Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jednym ze sposobów zapewnienia wysokiej jakości edukacji jest praca nauczyciela i ucznia przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają obecnie TIK, których opanowanie jest niezbędne do funkcjonowania         i pracy  w  społeczeństwie  informacyjnym.  Stawia  to  przed  szkołami  wyzwanie  odnośnie  do

1) „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju” (opracowany przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, http://zds.kprm.gov.pl/dlugookresowa-strategia-rozwoju-kraju); „Strategia Rozwoju Kraju              2020”     (opracowany           przez                          Ministerstwo      Rozwoju                       Regionalnego http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/srk_2020/strony/srk_2020.aspx); „Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego” (opracowany przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów http://zds.kprm.gov.pl/strategia- rozwoju-kapitalu-ludzkiego).

2) „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, Komisja Europejska, 2010 r., http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm zmian w zakresie dydaktyki pracy z uczniami, które przy wykorzystaniu funkcjonalności szkół określonych w niniejszym programie pozwolą uczniom wyszukiwać, przetwarzać i efektywnie korzystać z dostępnych informacji.

Punktem wyjścia dla zapewniania wysokiej jakości edukacji w szkołach jest uzyskanie takich funkcjonalności szkół, które umożliwią powszechną dostępność określonych narzędzi  technologii  cyfrowej, co będzie możliwe pod warunkiem wyposażenia lub doposażenia szkół    w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz zbudowanie takiej infrastruktury, która będzie sprzyjać rozwijaniu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w procesie edukacyjnym.

W odpowiedzi na powyższe wyzwania, proponuje się ustanowienie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych   na   lata   2017–2019   –   „Aktywna   tablica”,   zwanego dalej

„Programem”, wpisującego się w kierunkowe założenia wyrażone w krajowych i europejskich dokumentach strategicznych. Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej  szkoły  jest  rozwijanie  kompetencji  uczniów  przygotowujących  ich  do  życia  w społeczeństwie informacyjnym, oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Osiągnięcie powyższych celów będzie wspierane przez działania odpowiednio przygotowanych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych wynikających z wykorzystania TIK. Zakłada się, że szkoły podstawowe wyposażone w określone pomoce dydaktyczne nie tylko będą realizować   założenia   nowej    podstawy    programowej    kształcenia    ogólnego    określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) z wykorzystaniem TIK, ale również rozpoczną proces zmian polegający na tworzeniu i wprowadzeniu do praktycznego działania określonych standardów – innowacji pedagogicznych wypracowanych przez szkołę w trakcie realizacji Programu.

Program będzie realizowany w latach 2017–2019 i jego zadaniem będzie zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych  (tablic interaktywnych, projektorów ultrakrótkoogniskowych, głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku lub interaktywnych monitorów dotykowych).

I.2 Działania programu

Tabela przedstawia model organizacji działań planowanych w ramach Programu w latach 2017–2019.

Obszar działań 1.         Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe3) oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

2.         Szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych

i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

3. Publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Planowane działania w latach 2017–2019 Udzielenie wsparcia finansowego organom prowadzącym4) publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie

3) w tym specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego.

4) jednostkom samorządu terytorialnego, osobom prawnym innym niż jednostki samorządu terytorialnego, osobom fizycznym, ministrowi  właściwemu  do  spraw  kultury i  ochrony dziedzictwa  narodowego,  ministrowi  właściwemu  do  spraw  oświaty  i wychowania, Ministrowi Sprawiedliwości.

 

szkoły podstawowej, szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych

i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, publiczne szkoły

podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych:

–       tablic interaktywnych,

–       projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych,

–       głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku,

–       interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Forma realizacji Program
Realizatorzy działań minister właściwy do spraw oświaty

i wychowania, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Minister Sprawiedliwości, wojewodowie, organy prowadzące szkoły, nauczyciele

i uczniowie szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz szkół i zespołów szkół oraz szkolnych punktów konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych,

 

urzędach konsularnych

i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej

Edukacji za Granicą, szkół podstawowych

w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

Źródła finansowania 1.      Budżet państwa (80%).

2.      Budżet organów prowadzących szkoły (20%), z wyjątkiem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Ministra Sprawiedliwości.

 

W ramach Programu zostaną podjęte działania mające na celu:

 • wyposażenie lub doposażenie zakwalifikowanych do Programu szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz szkół i zespołów szkół oraz szkolnych punktów konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich w pomoce   dydaktyczne   niezbędne   do   realizacji   programów   nauczania  z wykorzystaniem TIK;
 • zapewnienie uczniom z zakwalifikowanych do Programu szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących  kształcenie  ogólne  w  zakresie  szkoły podstawowej,  szkół i zespołów szkół oraz szkolnych punktów konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla  nieletnich dostępu do pomocy dydaktycznych, które będą wykorzystywane na   zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1–3 i 5–7 oraz ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), do kształcenia kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie posługiwania się TIK oraz do rozwijania zainteresowań  i uzdolnień uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych;
 • zapewnienie uczniom z zakwalifikowanych do Programu szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących  kształcenie  ogólne  w  zakresie  szkoły podstawowej,  szkół i zespołów szkół oraz szkolnych punktów konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, a  także  ich  nauczycielom,  szkoleń umożliwiających  efektywne korzystanie z tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych,  głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, interaktywnych monitorów

 

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami,  podniesienie  kompetencji  uczniów  i  nauczycieli  przez  zmianę  sposobu myślenia o możliwościach  wykorzystania  nowych  technologii.   Wyposażenie  lub  doposażenie  szkół   w pomoce   dydaktyczne   w   ramach   Programu   umożliwi   szerokie   wykorzystywanie   TIK  i doprowadzi  do  upowszechnienia  interaktywnych  metod  pracy  na  zajęciach  edukacyjnych   z różnych  przedmiotów,  a   tym   samym   będzie   wspomagać   proces   kształcenia   uczniów w szkołach. Podniesienie kompetencji oraz poszerzenie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych w konsekwencji będzie miało wpływ również na rozwój poznawczy i społeczny uczniów, a także ich nauczycieli. Ważnym aspektem i celem dodatkowym Programu jest również umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Koszty obsługi realizacji zadań przewidzianych  w  Programie w 2017 r. zostaną sfinansowane    z części 83 – Rezerwy celowe, z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52 – Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego (po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansów Publicznych  w sprawie  zmiany przeznaczenia rezerwy celowej  na zadania objęte    Programem w wysokości 84 mln zł) oraz z wkładu własnego organów prowadzących szkoły. W kolejnych latach (2018 i 2019) środki na realizację Programu będą pochodzić z oszczędności w rezerwach celowych, których dysponentem jest Minister Edukacji Narodowej.

 

W roku szkolnym 2017/2018 rozpocznie się wdrażanie zmian w systemie oświaty, w tym wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, uczniowie powinni być zaznajamiani      z możliwościami zastosowań edukacyjnych TIK  od możliwie wczesnych etapów kształcenia,     a umiejętności posługiwania się TIK stanowią jedne z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia.

I.3. Diagnoza aktualnego stanu wyposażenia szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne

Podejmowane w ciągu ostatnich kilkunastu lat działania na rzecz rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji oraz rozwoju szkolnej infrastruktury obejmowały  nie  tylko  przygotowanie  nauczycieli  do  stosowania  TIK  w pracy

dydaktycznej, ale również wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy oraz zapewnienie szkołom dostępu do cyfrowych zasobów edukacyjnych5). Efekty powyższych działań są nadal niewystarczające.

Analizując  wpływ  programu  „Cyfrowa  szkoła”6)   na  dydaktykę  w  objętych  nim     szkołach,

stwierdzono7),  że  dzięki  programowi   „Cyfrowa   szkoła”  poprawiło  się  wyposażenie    szkół

5) działania rządowe mające na celu wyposażenie szkół podstawowych w sprzęt komputerowy były realizowane w latach 2005–2008 przy wsparciu finansowym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, w ramach projektów „Pracownie komputerowe dla szkół” oraz „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”, a także pilotażowego programu rządowego „Cyfrowa szkoła” realizowanego w okresie od dnia 4 kwietnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r.

6) Uchwała nr 40/2012 Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”.

7) IBE raport Średnioterminowe efekty programu „Cyfrowa szkoła”.

 

w sprzęt elektroniczny, a uczniowie uzyskali lepszy dostęp do indywidualnych komputerów. Udział w programie „Cyfrowa szkoła” wiązał się ze zwiększonym wykorzystaniem na zajęciach edukacyjnych TIK, takich jak tablica interaktywna, komputer mobilny nauczyciela i Internet. Uczniowie nabrali przekonania, że sprzęt informatyczny czyni naukę szkolną atrakcyjniejszą       i łatwiejszą,   a   Internet   jest   wygodnym   źródłem   poszukiwania   aktualnych   informacji      i poszerzania swojej wiedzy. W podsumowaniu programu „Cyfrowa szkoła” podkreślono, że program nie sprawił, że technologie informacyjno-komunikacyjne były wykorzystywane intensywnie. Należy jednak zwrócić uwagę, że czas realizacji program „Cyfrowa szkoła”, a tym samym podejmowanych w jego ramach działań, był zbyt krótki. W związku z powyższym zakłada się, że wprowadzenie do szkół w sposób planowy, systematyczny i konsekwentny sprzętu i technologii interaktywnych będzie częścią procesu prowadzącego do trwałej zmiany metodyki nauczania. Stosowanie w dydaktyce urządzeń interaktywnych wpłynie na cyfryzację całego procesu metodycznego, tak jak to ma miejsce w innych krajach8). Szacuje się, że w około 97 500 salach lekcyjnych9)  w całej Polsce jest dostępnych około  30 500 tablic interaktywnych    i około   3000   monitorów   interaktywnych10),   co   stanowi   około   34%   dostępnych pomocy dydaktycznych w szkołach.

W  ocenie  dyrektorów   szkół,   głównymi   barierami   w   upowszechnianiu   stosowania   TIK w dydaktyce szkolnej jest niedostateczna liczba posiadanego przez szkołę sprzętu mobilnego, pomocy dydaktycznych umożliwiających korzystanie z multimedialnych materiałów edukacyjnych, a także niewystarczające fundusze na zakup oprogramowania edukacyjnego.

Nauczyciele w ramach możliwości doboru metod nauczania oraz pomocy naukowych mogą korzystać z różnego rodzaju zasobów edukacyjnych, w tym zasobów dostępnych w Internecie, jednak nadal niewystarczający jest poziom wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne, a tym samym poziom zapewnienia szkołom dostępu do cyfrowych zasobów edukacyjnych.

Ważnym elementem warunkującym korzystanie z zasobów edukacyjnych jest brak dostępu szkół

 

8) jak wskazuje raport Leading Digital Transformation in Schools (IDC,2016) wprowadzenie do szkół sprzętu i technologii interaktywnych jest mechanizmem napędowym dla rozpoczęcia tego procesu. W ciągu ostatniej dekady większość państw OECD przeprowadziła lub jest w trakcie prowadzenia projektów związanych z modernizacją infrastruktury szkół w zakresie K12.

9) dane nie dotyczą liczby pracowni informatycznych w szkołach.

10) dane pozyskane w marcu 2017 r. od wojewódzkich koordynatorów do spraw innowacji w edukacji, podległych kuratorom oświaty.

do szerokopasmowego Internetu, dlatego Program jest ściśle skorelowany z Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, w ramach którego wszystkie szkoły publiczne w Polsce mają mieć zapewniony dostęp do Internetu.

Uwzględniając dotychczasowe doświadczenia w  zakresie wyposażania  lub doposażania szkół  w sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne oraz oprogramowanie, jak również zróżnicowany poziom wykorzystywania TIK w codziennej pracy dydaktycznej, w ramach  Programu przewiduje się podjęcie systemowych, szerokich działań wspierających organy prowadzące szkoły. Założeniem Programu jest wyposażenie lub doposażenie wszystkich  szkół podstawowych we wszystkich województwach, których szacuje się, że będzie (po dokonaniu przez organy prowadzące przekształceń organizacyjnych i strukturalnych) około 15 528 oraz około 20 szkół i zespołów szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz szkolnych punktów konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych   i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, zwanego dalej „ORPEG”, a także 32 szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Przewiduje się, że Programem docelowo zostaną objęte wszystkie szkoły podstawowe, w tym specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe   i mistrzostwa sportowego, a także szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej (około 15 500), szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i  ochrony  dziedzictwa  narodowego  (28),  szkoły  podstawowe  w  zakładach  poprawczych       i schroniskach dla nieletnich, dla których organem prowadzącym jest Minister Sprawiedliwości (32), zwane dalej „szkołami”, oraz szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne  przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach ORPEG, zwane dalej „szkołami za granicą” (20).

W   ramach  dostępnych   środków  finansowych   planuje  się  wyposażenie  lub   doposażenie   w pomoce dydaktyczne:

 • do 5582 szkół i szkół za granicą w 2017 ,
 • do 4999 szkół i szkół za granicą w 2018 ,
 • do 4999 szkół i szkół za granicą w 2019
 • przy założeniu, że każda szkoła lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł.

 

W  związku  z  uruchomieniem  Programu  w  drugim  kwartale  2017  r.,  proponuje  się,  aby    w pierwszym rzędzie, tj. w 2017 r., adresatami Programu były szkoły i szkoły za granicą posiadające dostęp do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s, a w latach 2018 i 2019 pozostałe szkoły podstawowe, które zostaną podłączone do szerokopasmowego Internetu z takim poziomem dostępu, m.in. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. W roku 2019 adresatami Programu będą mogły być także te szkoły, które w momencie składania wniosku o udział w Programie jeszcze nie posiadają dostępu do Internetu na poziomie 30 Mb/s, ale uzyskają go w ramach planów inwestycyjnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa do końca tego roku.

 

Z zakupionych w ramach Programu pomocy dydaktycznych, a także z innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK (zakupionego w ramach wkładu własnego przez organy prowadzące szkoły), będą mogli korzystać, w miarę możliwości uczniowie klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych.

W Programie przewiduje się również jego ewaluację, która będzie obejmować dwa etapy: ewaluację  okresową  w  trakcie  trwania  Programu   (w   2018   r.)   i   ewaluację   końcową   (po zakończeniu realizacji Programu). Ewaluacja okresowa będzie przeprowadzona w celu pozyskania informacji na temat zmiany w sposobach i częstotliwościach wykorzystywania TIK, jaka została  wywołana  w  konsekwencji  realizacji  celów  i  zadań  określonych  w  Programie, a ewaluacja końcowa posłuży do podjęcia decyzji o ewentualnym podjęciu dalszych działań dotyczących rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie TIK w szkołach ponadpodstawowych.

Ewaluacja  efektów  wdrażania   Programu   zostanie   powierzona   podmiotowi   wyłonionemu w konkursie. Badanie ewaluacyjne będzie dotyczyć przede wszystkim sposobów wykorzystania TIK w szkołach i szkołach za granicą i będzie koncentrować się na wykorzystaniu pomocy dydaktycznych  zakupionych  ze  wsparcia  finansowego  udzielonego  w  ramach  Programu,     w podnoszeniu kompetencji uczniów i nauczycieli.

Badania ewaluacyjne będą miały na celu określenie:

 • sposobów wykorzystania TIK w edukacji;
 • intensywności (częstotliwości)     wykorzystywania     TIK    na     zajęciach     edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów.

W badaniach zostaną zastosowane zróżnicowane metody badawcze, w tym analiza danych wtórnych, metody jakościowe, w tym wywiady pogłębione z dyrektorami szkół, nauczycielami    i rodzicami oraz wywiady z  uczniami szkół  i szkół za granicą, jak również metody obserwacji    i metody  eksperymentalne.  Ewaluacja  okresowa  i  końcowa  posłużą  jednocześnie  zbadaniu    i oszacowaniu  osiągniętego  w  Programie  rozwoju  w  tym  celu,  aby  móc  podjąć  najlepsze   z możliwych decyzje dotyczące przyszłych działań szkoły w zakresie TIK.

II. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU RZĄDOWEGO

Podstawę prawną Programu stanowi art. 90u ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.           o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.11)).

III. CZAS TRWANIA PROGRAMU RZĄDOWEGO 

Program będzie realizowany w okresie od 19 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.12).

IV. CELE PROGRAMU RZĄDOWEGO 

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych,  wybranych  przez szkoły i szkoły za  granicą  zgodnie   z ich zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r.  poz. 60, 949 i 1292.

12) w zakresie udzielania wsparcia finansowego, Program zakończy się z dniem przekazania sprawozdania merytorycznego z jego realizacji, tj. 31 sierpnia 2020 r.

 

Ponadto  celem  Programu  jest  rozwijanie  kompetencji  cyfrowych  uczniów  i  nauczycieli      w zakresie stosowania TIK w edukacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz wspomaganie organów                          prowadzących  szkoły   w         realizacji     przedsięwzięć   związanych z rozwijaniem tych kompetencji, zainteresowań i uzdolnień. Podstawowym narzędziem do rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów w procesie edukacyjnym jest rozwój szkolnej infrastruktury w zakresie TIK oraz wspieranie kreatywnego i innowacyjnego modelu nauczania. Jednym z         głównych               zadań  systemu  oświaty              jest  kształtowanie        u                uczniów     postaw przedsiębiorczości         i kreatywności,  sprzyjających     aktywnemu                uczestnictwu    w                      życiu gospodarczym. Osiągnięcie tego celu jest możliwe przez stosowanie w procesie kształcenia lub uczenia  się  innowacyjnych  rozwiązań  programowych,  organizacyjnych  lub  metodycznych,   a także   dostosowywanie   kierunków   i   treści   kształcenia   do   wymogów   rynku pracy  oraz

doskonalenie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi13). Kształtowanie postaw innowacyjnych, wspieranie kreatywnego    i innowacyjnego    modelu    nauczania    jest    zadaniem    ściśle    związanym    z zapewnieniem w procesie kształcenia lub uczenia się dostępu do nowoczesnych TIK i będzie

miało istotny wpływ na przyszłe, aktywne uczestnictwo uczniów w nowoczesnym rynku pracy. Przygotowanie uczniów do innowacyjnego, kreatywnego działania wpłynie również na proces ich samorealizacji na rynku pracy, a tym samym przyczyni się do realizacji założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

 

W ramach działań zmierzających do rozszerzenia obowiązujących metod kształcenia lub uczenia się, przy zidentyfikowanym zapotrzebowaniu na takie działania, koniecznym jest wspieranie rozwoju kompetencji, w tym kreatywności uczniów oraz ich nauczycieli, a także doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się TIK, czemu ma służyć realizacja Programu.

 

Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

 • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;

 

 

13) art. 1 pkt 17, 18 i 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).

 

 • kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
 • rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
 • wspieranie innowacyjnych metod pracy;
 • wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem

V. ZAŁOŻENIA PROGRAMU RZĄDOWEGO

 1. Programem obejmuje się szkoły i szkoły za granicą zakwalifikowane do udziału w Programie przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i Ministra Sprawiedliwości oraz szkoły zakwalifikowane do udziału w Programie przez wojewodę, w odniesieniu do których organy prowadzące wystąpiły z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych określonych w Programie. Wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa na realizację Programu udziela się w formie dofinansowania dla ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i Ministra Sprawiedliwości (zwiększenie wydatków części budżetu państwa, której ten minister jest dysponentem) oraz w postaci dotacji celowej dla organów prowadzących szkoły.
 2. Środki budżetu  państwa  na  wsparcie  finansowe  minister  właściwy  do  spraw  oświaty      i wychowania   dzieli   pomiędzy  wojewodów,   ministra  właściwego   do   spraw   wychowania i oświaty, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Ministra   Sprawiedliwości,   biorąc    pod    uwagę    wysokość    środków    zagwarantowanych w Programie na dany rok budżetowy na poszczególne województwa i dla tych ministrów.
 3. Wsparcia finansowego udziela się organom prowadzącym szkoły i szkoły za granicą:

 

 • jednostkom samorządu terytorialnego,
 • osobom prawnym innym niż jednostki samorządu terytorialnego,
 • osobom fizycznym,
 • ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
 • Ministrowi Sprawiedliwości

– zwanych dalej „organami prowadzącymi”.

 

V.1. Lista pomocy dydaktycznych

 

 1. Organy prowadzące szkoły, dyrektorzy szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dyrektorzy szkół za granicą oraz dyrektorzy szkół podstawowych  w  zakładach  poprawczych  i schroniskach  dla  nieletnich w ramach udzielonego wsparcia finansowego mogą zakupić następujące rodzaje pomocy dydaktycznych:
  • tablicę interaktywną w dwóch wariantach:
   1. tablicę z projektorem ultrakrótkoogniskowym,
   2. samą tablicę bez projektora ultrakrótkoogniskowego;
  • projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy;
  • głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku;
  • interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55
 1. Zakupione w ramach Programu pomoce dydaktyczne spełniają następujące warunki:
  • posiadają deklarację CE;
  • posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta;
  • w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu, zakupione pomoce dydaktyczne pochodzą od jednego producenta;
  • komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy;
  • są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
  • posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim, z tym że w przypadku szkół za granicą te materiały i instrukcje nie muszą być sporządzone w języku polskim;
  • posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata

V.2. Funkcjonalności szkoły

Wymaganiem podstawowym dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do Programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s. Organy prowadzące szkoły   (z wyjątkiem ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Ministra Sprawiedliwości), dyrektorzy szkół za granicą, dyrektorzy szkół artystycznych, dla których organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oraz dyrektorzy szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich w ramach udzielonego wsparcia finansowego dokonują zakupu pomocy dydaktycznych dla szkół zakwalifikowanych do Programu. Dostawcy urządzeń i oprogramowania będą zobligowani umownie do zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną, a także zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład  pomocy  dydaktycznych,  uwzględniając  konieczność  stosowania  TIK  w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.

Ponadto szkoła lub szkoła za granicą wnioskująca o udział w Programie:

 • posiada co najmniej jeden pakiet wymienionych poniżej narzędzi i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor:
  1. przenośny komputer dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:
   • preinstalowanym systemem operacyjnym,
   • oprogramowaniem biurowym
   • oprogramowaniem antywirusowym
   • oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,
  2. router;
 • w zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do  zakupu,  posiada  co  najmniej  jedną  salę  lekcyjną  z  dostępem do

 

Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tablicy interaktywnej  lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor;

 • posiada co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W celu uzyskania powyższych funkcjonalności, szkoła lub szkoła za granicą wykorzystuje infrastrukturę szkolną, a także sprzęt komputerowy oraz inne pomoce dydaktyczne zakupione przed złożeniem wniosku o udział w Programie.

V. 3. Zadania szkoły dotyczące wdrożenia TIK w procesie nauczania w szkołach

 

W celu wyposażenia  lub doposażenia szkoły lub szkoły za  granicą  w  pomoce dydaktyczne     w ramach Programu, dyrektor szkoły składa do organu prowadzącego, a w przypadku szkoły    za granicą – do dyrektora ORPEG, wniosek o udział w Programie. Wraz ze złożeniem wniosku  o udział w Programie, szkoła lub szkoła za granicą zobowiązuje się do zrealizowania następujących zadań:

 • uczestniczenia przez przynajmniej jednego  nauczyciela  szkoły  lub  szkoły  za  granicą w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;
 • uczestniczenia przez przynajmniej jednego  nauczyciela  szkoły  lub  szkoły  za  granicą w międzyszkolnych sieciach  współpracy  nauczycieli  stosujących  TIK  w  nauczaniu,  w tym:
  1. udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
  2. zorganizowaniu w   szkole   lub   szkole   za   granicą,    w   ramach    uczestnictwa    w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych    z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
  3. dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;
 • wyznaczenie szkolnego  e-koordynatora  (którego  zadaniem  jest  koordynacja    działań w zakresie stosowania TIK w szkole lub szkole za granicą) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły lub szkoły za granicą z wykorzystaniem TIK;
 • wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły lub szkoły za granicą uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu;
 • przedstawienia dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania z pkt 1–4 oraz:
  1. ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,
  2. charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu;
 • wypełniania elektronicznych ankiet dotyczących realizacji Programu;
 • udziału w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji

Organ prowadzący szkołę, z wyjątkiem ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Ministra Sprawiedliwości, jest obowiązany zapewnić wsparcie techniczne, tj. usługę administratora odpowiedzialnego  za  prawidłowe   funkcjonowanie   pomocy   dydaktycznych   zakupionych   w ramach Programu.

W przypadku szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Ministra Sprawiedliwości to  dyrektor  takiej  szkoły  jest  obowiązany  zapewnić  wsparcie  techniczne,  tj. usługę administratora odpowiedzialnego za prawidłowe funkcjonowanie pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu.

VI. KOSZTY I FINANSOWANIE PROGRAMU RZĄDOWEGO

 

 1. Planowany koszt realizacji Programu wynosi 279 316 tys. zł, przy czym na ten koszt składają się:
  • środki finansowe  na  zakup  pomocy  dydaktycznych   przez   organy   prowadzące   – 221 267 tys. zł,
  • środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych szkół prowadzanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 392 tys. zł,
  • środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół za granicą prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej – 280 tys. zł,
  • środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości – 448 tys. zł,
  • środki finansowe na działania realizowane przez wojewodów oraz Ministra Edukacji Narodowej – 1 613 tys. zł:
   1. Ministra Edukacji Narodowej związane z zarządzaniem Programem i jego promocją oraz ewaluacją Programu – 193 tys. zł (53 tys. zł w 2017 r., 70 tys. zł w 2018 r. oraz 70 tys. zł w 2019 ),
   2. wojewodów związane z obsługą realizacji zadań przewidzianych w Programie dla wojewody – 1 420 tys. zł (532 tys. zł w 2017 r., 444 tys. zł w 2018 r. oraz         444 tys. zł w 2019 r.). Środki dla wojewodów dzieli się proporcjonalnie do liczby wszystkich szkół w województwie,
  • wkład własny organów prowadzących – 55 316 tys. zł

– z czego 224 000 tys. zł będzie pochodzić z budżetu państwa.

 1. Środki z budżetu państwa w poszczególnych latach realizacji Programu będą wydatkowane w następujących kwotach:

1) 84 000 tys. zł w 2017 r.;

2) 70 000 tys. zł w 2018 r.;

3) 70 000 tys. zł w 2019 r.

Środki na realizację Programu w 2017 r. zostaną zapewnione z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52 – Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego (po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansów Publicznych w sprawie zmiany przeznaczenia  rezerwy celowej na zadania objęte Programem w wysokości 84 mln zł) oraz z wkładu własnego organów prowadzących szkoły. W kolejnych latach (2018 i 2019) środki na realizację Programu będą pochodzić z oszczędności w rezerwach celowych, których dysponentem jest Minister Edukacji Narodowej.

 1. Przez wsparcie finansowe należy rozumieć środki budżetu państwa przekazane w ramach Programu ministrowi  właściwemu  do  spraw  kultury  i  ochrony  dziedzictwa  narodowego i Ministrowi Sprawiedliwości oraz organom prowadzącym szkoły, a w przypadku szkół za granicą – dyrektorowi
 2. Organy prowadzące szkoły, z wyjątkiem ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Ministra Sprawiedliwości, są obowiązane zapewnić wkład własny przeznaczony na realizację Programu w wysokości co najmniej 20% wartości całkowitego kosztu realizacji Programu,  55 316 tys. zł, w tym:

1)  20 743 tys. zł w 2017 r.;

2)  17 286,5 tys. zł w 2018 r.;

3)  17 286,5 tys. zł w 2019 r.

 1. Za wkład własny uważa się:
  • wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
  • sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w
 2. Maksymalna kwota wsparcia finansowego  dla  organów  prowadzących  będzie  udzielana  w zależności od liczby szkół w danym województwie, przy założeniu, że maksymalna kwota wsparcia finansowego dla szkoły  lub  szkoły  za  granicą  będzie  wynosić  nie  więcej  niż  14 tys. zł.

W przypadku wnioskowania przez organ prowadzący będący jednostką samorządu terytorialnego,  osobą  fizyczną  lub  osobą  prawną  o  udzielenie  wsparcia  finansowego     w maksymalnej kwocie 14 tys. zł wkład własny takiego organu prowadzącego dla szkoły będzie wynosić 3500 zł,  zatem wartość zadania  dla szkoły, przy założeniu  takiego    wkładu własnego,  wyniesie  17  500 zł  (wsparcie finansowe 14 000 zł  + wkład  własny 3500  zł    = wartość zadania 17 500 zł).

Jednocześnie w przypadku wnioskowania przez organ prowadzący będący jednostką samorządu terytorialnego, osobą fizyczną lub osobą prawną o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie niższej niż 14 tys. zł, wkład własny tego organu prowadzącego będzie wynosił  co  najmniej  20%  kwoty  kosztów  realizacji  zadania  objętego  dofinansowaniem  z budżetu państwa.

Maksymalna kwota wsparcia finansowego została określona w taki sposób, aby umożliwić zakup    przez    szkoły    pomocy    dydaktycznych    o    optymalnych    funkcjonalnościach   i zastosowaniach.

 1. Limity środków finansowych przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych dla poszczególnych województw    są    obliczone    na    kolejne    lata    realizacji    Programu  z uwzględnieniem  liczby  szkół  podstawowych  w  danym  województwie  według  danych  z Systemu Informacji Oświatowej14), proporcjonalnie do wysokości środków przeznaczonych w Programie na dany rok budżetowy:

1)  37,5% w 2017 r.;

2)  31,25% w 2018 r.;

3)  31,25% w 2019 r.

Limity    środków    finansowych    przeznaczonych    na    zakup    pomocy    dydaktycznych   dla poszczególnych województw w latach 2017–2019.

 

 

 

 

 

Województwo

 

 

Liczba szkół

 

Planowane środki dla wszystkich szkół na lata 2017–2019

Podział środków w Programie na dotacje dla organów prowadzących w 2017 r.

(37,5%)

Podział środków w Programie na dotacje dla organów prowadzących w 2018 r.

(31,25%)

Podział środków w Programie na dotacje dla organów prowadzących w 2019 r.

(31,25%)

Dolnośląskie 898 12 572 000 zł 4 714 500 zł 3 928 750 zł 3 928 750 zł
Kujawsko-pomorskie 804 11 256 000 zł 4 221 000 zł 3 517 500 zł 3 517 500 zł
Lubelskie 1230 17 220 000 zł 6 457 500 zł 5 381 250 zł 5 381 250 zł
Lubuskie 485 6 790 000 zł 2 546 250 zł 2 121 875 zł 2 121 875 zł

14)    dane  z  dnia  30  marca  2017  r.  zostały  w  województwie   zwiększone  proporcjonalnie  wg  algorytmu:  liczba  szkół       w województwie   została   zwiększona    proporcjonalnie    (procentowo    do    obecnego    poziomu    szkół    podstawowych  w województwie) tak, aby osiągnąć planowaną po przekształceniach liczbę szkół objętych dofinansowaniem, tj. 15 500 szkół.

 

Łódzkie 972 13 608 000 zł 5 103 000 zł 4 252 500 zł 4 252 500 zł
Małopolskie 1647 23 058 000 zł 8 646 750 zł 7 205 625 zł 7 205 625 zł
Mazowieckie 1898 26 572 000 zł 9 964 500 zł 8 303 750 zł 8 303 750 zł
Opolskie 438 6 132 000 zł 2 299 500 zł 1 916 250 zł 1 916 250 zł
Podkarpackie 1291 18 074 000 zł 6 777 750 zł 5 648 125 zł 5 648 125 zł
Podlaskie 444 6 216 000 zł 2 331 000 zł 1 942 500 zł 1 942 500 zł
Pomorskie 806 11 284 000 zł 4 231 500 zł 3 526 250 zł 3 526 250 zł
Śląskie 1461 20 454 000 zł 7 670 250 zł 6 391 875 zł 6 391 875 zł
Świętokrzyskie 570 7 980 000 zł 2 992 500 zł 2 493 750 zł 2 493 750 zł
Warmińsko-mazurskie 589 8 246 000 zł 3 092 250 zł 2 576 875 zł 2 576 875 zł
Wielkopolskie 1400 19 600 000 zł 7 350 000 zł 6 125 000 zł 6 125 000 zł
Zachodniopomorskie 567 7 938 000 zł 2 976 750 zł 2 480 625 zł 2 480 625 zł
Razem 15 500 217 000 000,00 zł 81 375 000,00 zł 67 812 500,00 zł 67 812 500,00 zł

 

Limity środków finansowych przeznaczonych na działania związane z obsługą realizacji zadań przewidzianych w Programie dla poszczególnych województw w latach 2017–2019.

 

 

 

 

 

Województwo

 

 

Liczba szkół

 

% środków wg województw (proporcjonalnie do liczby szkół

w województwie)

Podział środków

w Programie na zadania dla wojewodów w 2017 r.

(37,5%)

Podział środków

w Programie na zadania dla wojewodów w 2018 r.

(31,25%)

 

Podział środków w Programie na zadania dla

wojewodów w 2019 r. (31,25%)

Dolnośląskie 898 5,79% 30 803 zł 25 708 zł 25 708 zł
Kujawsko-pomorskie 804 5,19% 27 610 zł 23 044 zł 23 044 zł
Lubelskie 1230 7,93% 42 188 zł 35 209 zł 35 209 zł
Lubuskie 485 3,13% 16 652 zł 13 897 zł 13 897 zł
Łódzkie 972 6,27% 33 356 zł 27 839 zł 27 839 zł
Małopolskie 1647 10,63% 56 552 zł 47 197 zł 47 197 zł
Mazowieckie 1898 12,24% 65 117 zł 54 346 zł 54 346 zł
Opolskie 438 2,82% 15 002 zł 12 521 zł 12 521 zł
Podkarpackie 1291 8,33% 44 316 zł 36 985 zł 36 985 zł
Podlaskie 444 2,87% 15 268 zł 12 743 zł 12 743 zł
Pomorskie 806 5,20% 27 664 zł 23 088 zł 23 088 zł
Śląskie 1461 9,43% 50 168 zł 41 869 zł 41 869 zł
Świętokrzyskie 570 3,68% 19 578 zł 16 339 zł 16 339 zł

 

Warmińsko-mazurskie 589 3,80% 20 216 zł 16 872 zł 16 872 zł
Wielkopolskie 1400 9,03% 48 040 zł 40 093 zł 40 093 zł
Zachodniopomorskie 567 3,66% 19 470 zł 16 250 zł 16 250 zł
Razem 15 500 100,00% 532 000,00 zł 444 000,00 zł 444 000,00 zł

 

Środki finansowe przeznaczone na działania związane z obsługą realizacji zadań przewidzianych w Programie dla poszczególnych województw będą wypłacane na podstawie liczby szkół otrzymujących wsparcie finansowe w danym roku budżetowym w danym województwie. Środki te mogą być przeznaczone na bieżącą obsługę zadań bezpośrednio związanych z realizacją Programu.

Limity środków finansowych przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Ministra Sprawiedliwości w latach 2017–2019. zostały określone na podstawie odpowiednio listy szkół artystycznych, listy szkół za granicą oraz listy szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Limity środków finansowych dla 28 szkół artystycznych (których organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) uprawnionych do wzięcia udziału w Programie w każdym roku  jego realizacji  wynoszą:  140 tys. w 2017 r.,      126 tys. w 2018 r. i 126 tys. w 2019 r.

Limity środków finansowych dla 20 szkół za granicą (których organem prowadzącym jest minister  właściwy  do   spraw   oświaty  i   wychowania)   uprawnionych   do   wzięcia   udziału w Programie w każdym  roku jego  realizacji  wynoszą: 140 tys. w 2017  r., 70 tys. w 2018 r.        i 70 tys. w 2019 r.

Limity   środków   finansowych   dla   32   szkół   podstawowych   w   zakładach   poprawczych   i schroniskach dla nieletnich (których organem prowadzącym jest Minister Sprawiedliwości) uprawnionych do wzięcia udziału w Programie w każdym roku jego realizacji wynoszą: 168 tys. w 2017 r., 140 tys. w 2018 r. i 140 tys. w 2019 r.

Limity środków finansowych przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych dla poszczególnych województw, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,    ministra    właściwego    do    spraw    oświaty    i    wychowania    oraz    Ministra

Sprawiedliwości w latach 2017–2019 mogą być zwiększone, na wniosek wojewody, ministrów lub dyrektora ORPEG.

W przypadku wniosku wojewody o zwiększenie limitów, kwoty w poszczególnych latach budżetowych będą dzielone proporcjonalnie do liczby szkół w województwie.

Środki finansowe dla Ministra Edukacji Narodowej  będą przeznaczone na działania związane     z zarządzaniem Programem i jego promocją, w tym na konferencje i inne działania informacyjne, i w każdym  roku jego realizacji  będą wynosić:  53 tys.  w 2017  r., 30  tys. w 2018  r. i 30 tys.   w 2019 r.

Na ewaluację Programu ze środków przeznaczonych na działania Ministra Edukacji Narodowej zostanie wydatkowane po 40 tys. zł w roku 2018 i 2019.

VII. PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM RZĄDOWY

Organem koordynującym Program jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Koordynatorem Programu na szczeblu wojewódzkim jest wojewoda.

W odniesieniu do szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, realizatorami Programu na  szczeblu lokalnym są starosta, wójt (burmistrz, prezydent miasta), we współpracy z dyrektorami szkół.

W odniesieniu do szkół artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, realizatorem Programu jest ten minister we współpracy z dyrektorami szkół.

W odniesieniu do szkół za granicą prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty     i wychowania, realizatorem Programu jest dyrektor ORPEG.

W odniesieniu do szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości, realizatorem Programu jest ten minister we współpracy z dyrektorami szkół.

Ewaluację Programu przeprowadzi podmiot wyłoniony w konkursie.

 

VIII. TRYB REALIZACJI PROGRAMU RZĄDOWEGO

 

 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania informuje organy prowadzące szkoły oraz dyrektora ORPEG, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, dla których jest organem prowadzącym, a Minister Sprawiedliwości – szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, o warunkach, harmonogramie i trybie realizacji Programu.
 2. Dyrektor szkoły,  po   zasięgnięciu   opinii   rady   pedagogicznej,   w terminie   określonym w harmonogramie realizacji  Programu,  występuje  do  organu  prowadzącego  z  wnioskiem o udział w Programie (z tym że zasięgnięcie takiej opinii nie będzie wymagane w przypadku wniosków składanych w roku 2017).
 3. Dyrektor szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, występuje z wnioskiem o udział w Programie bezpośrednio do tego ministra.
 4. Dyrektor szkoły za granicą występuje z wnioskiem o udział w Programie do dyrektora ORPEG.
 5. Dyrektor szkoły podstawowej w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich, dla której organem prowadzącym jest Minister Sprawiedliwości, występuje z wnioskiem o udział w Programie bezpośrednio do tego
 6. Wniosek o udział w Programie zawiera:
  • nazwę, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej szkoły lub szkoły za granicą;
  • informację o posiadaniu przez szkołę lub szkołę za granicą funkcjonalności określonych w części V.2. Programu, z tym że w przypadku wniosku składanego w 2019 r. zamiast informacji o spełnianiu warunku dotyczącego posiadania dostępu do Internetu na  poziomie co najmniej 30 Mb/s, może on zawierać deklarację uzyskania tej funkcjonalności do końca 2019 ;
  • liczbę sal lekcyjnych w roku szkolnym, w którym szkoła lub szkoła za granicą wnioskuje o udział w Programie, w tym liczbę sal wyposażonych w pomoce dydaktyczne określone w Programie, objęte tym wnioskiem;
  • informację o  aktualnym  stanie  wyposażenia  szkoły  lub  szkoły  za  granicą  w pomoce dydaktyczne określone w Programie, a także sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne lub o planach ich wprowadzania;
 • kalkulację kosztów planowanego w ramach Programu zakupu pomocy dydaktycznych;
 • informację o planowanych sposobach korzystania z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu w celu zmiany sposobu kształcenia lub uczenia się;
 • wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup pomocy

Wnioski o udział w Programie złożone przez dyrektora szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest minister  właściwy  do  spraw  kultury  i  ochrony  dziedzictwa  narodowego,  oraz   wnioski

o udział w Programie złożone przez dyrektora szkoły podstawowej w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich, dla której organem prowadzącym jest Minister Sprawiedliwości,  stanowią  równocześnie  wnioski  o  udzielenie  wsparcia  finansowego    w odniesieniu do tych szkół.

 1. Organy prowadzące szkoły (jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne i osoby prawne, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Minister Sprawiedliwości) oraz dyrektor ORPEG weryfikują odpowiednio wnioski dyrektorów szkół    i    dyrektorów   szkół    za   granicą    pod   względem    prawidłowości  i kompletności danych zawartych we wnioskach. Następnie organ prowadzący występuje do wojewody (a dyrektor ORPEG – do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania)    z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, który zawiera:
  • listę szkół lub szkół za granicą zgłoszonych do udziału w Programie;
  • wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół lub szkół za granicą wnioskujących o udział w Programie;
  • oryginały wniosków dyrektorów szkół lub szkół za granicą o udział w Programie;
  • oświadczenie dotyczące wysokości wkładu własnego w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w Programie;
  • informację, czy w odniesieniu do danej szkoły lub szkoły za granicą wniosek jest składany
 2. Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego złożone przez organy prowadzące szkoły (będące jednostkami samorządu terytorialnego, osobami fizycznymi i osobami prawnymi) kwalifikują do objęcia wsparciem finansowym zespoły powołane przez wojewodę.

Wnioski o udział w Programie złożone przez dyrektora szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dyrektora szkoły za granicą i dyrektora szkoły podstawowej w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich kwalifikują do objęcia wsparciem finansowym zespoły powołane odpowiednio przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Ministra Sprawiedliwości.

W skład każdego zespołu wchodzą co najmniej trzy osoby, z tym że w przypadku zespołu powołanego przez wojewodę – dwóch przedstawicieli kuratora oświaty (w tym wojewódzki koordynator do spraw innowacji w edukacji), zespołu powołanego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – jeden przedstawiciel specjalistycznej jednostki  nadzoru,  zespołu  powołanego  przez  ministra  właściwego   do  spraw  oświaty     i wychowania – jeden przedstawiciel ORPEG, zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości – jeden przedstawiciel komórki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości prowadzącej sprawy z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości zwierzchniego nadzoru oraz nadzoru pedagogicznego nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich.

Wnioski niepełne lub złożone po terminie nie będą podlegały procedurze kwalifikacji.

 1. Jeżeli wnioskowana przez organy prowadzące, dyrektorów szkół artystycznych, dyrektorów szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, dyrektora ORPEG łączna kwota wsparcia finansowego jest niższa lub równa kwocie środków budżetu państwa przyznanych w danym roku budżetowym odpowiednio na województwo, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania albo Ministrowi Sprawiedliwości, zespół kwalifikuje do objęcia wsparciem finansowym wszystkie szkoły lub szkoły za granicą wnioskujące o udział w
 2. Jeżeli wnioskowana, łączna kwota wsparcia finansowego jest wyższa niż kwota środków budżetu państwa przyznanych w danym roku budżetowym na województwo, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania albo Ministrowi Sprawiedliwości, odpowiednio wojewoda, minister  właściwy do  spraw  kultury i  ochrony dziedzictwa  narodowego,  dyrektor ORPEG albo  Minister  Sprawiedliwości  występuje  do  ministra  właściwego   do  spraw  oświaty      i wychowania o przyznanie dodatkowych środków na województwo, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dyrektorowi ORPEG albo Ministrowi Sprawiedliwości. Jeżeli po przyznaniu tych dodatkowych środków łączna kwota środków budżetu państwa jest wystarczająca do udzielenia wsparcia wszystkim szkołom lub szkołom za granicą wnioskującym o udział w Programie w danym roku, zespół kwalifikuje do objęcia wsparciem finansowym wszystkie te szkoły.
 1. Jeżeli po przyznaniu dodatkowych środków wnioskowana przez organy prowadzące, dyrektorów szkół artystycznych, dyrektorów szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich albo dyrektora ORPEG łączna kwota wsparcia finansowego jest wyższa od sumy tych dodatkowych środków i kwoty środków budżetu państwa przyznanych w danym roku budżetowym na województwo, ministrowi właściwemu do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania albo Ministrowi Sprawiedliwości (jest niewystarczająca do udzielenia wsparcia wszystkim szkołom wnioskującym o udział w Programie w danym roku), zespół kwalifikuje do objęcia wsparciem finansowym szkoły lub szkoły za  granicą  wnioskujące  o udział  w  Programie  w drodze
 2. Zespół przeprowadza losowanie wniosków dyrektorów szkół  i  szkół za granicą o udział     w Programie, mając na uwadze zapewnienie wszystkim szkołom i szkołom za granicą równych szans do objęcia wsparciem
 3. Po przeprowadzeniu kwalifikacji zespół sporządza protokół zawierający wykaz szkół lub szkół za granicą zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym ze wskazaniem wnioskowanych kwot wsparcia finansowego i przedkłada go odpowiednio wojewodzie, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania albo Ministrowi Sprawiedliwości.

W przypadku niezakwalifikowania szkoły lub szkoły za granicą do objęcia wsparciem finansowym w danym roku organ prowadzący szkołę, dyrektor szkoły artystycznej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa  narodowego, dyrektor szkoły w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich albo dyrektor  ORPEG  może   ponownie   ubiegać   się   o   udzielenie   wsparcia   finansowego   w odniesieniu do tej szkoły lub szkoły za granicą w kolejnych latach.

Podobnie, w przypadku zwrócenia wsparcia finansowego przez szkołę lub szkołę za granicą  z przyczyn od niej niezależnych, będzie możliwe ponowne ubieganie się o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do takiej szkoły.

Zasadniczo każda szkoła lub szkoła za granicą wnioskująca o udział w Programie będzie mogła otrzymać wsparcie finansowe wyłącznie jeden raz przez cały okres realizacji  Programu (przy czym dotyczy to także szkoły filialnej).

 1. Wojewoda podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, do wysokości środków zagwarantowanych w Programie w danym roku budżetowym, wskazując szkoły, które zostały zakwalifikowane do udziału w Programie wraz z wysokością przyznanego im wsparcia
 2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego szkołom artystycznym  realizującym kształcenie ogólne  w zakresie szkoły podstawowej, dla których jest organem prowadzącym, do wysokości środków zagwarantowanych w Programie w danym roku budżetowym.
 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego szkołom za granicą, dla których jest organem prowadzącym, do wysokości środków zagwarantowanych w Programie w danym roku budżetowym.
 2. Minister Sprawiedliwości podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego szkołom podstawowym w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, do wysokości środków zagwarantowanych w Programie w danym roku budżetowym.
 3. Wykazy szkół oraz szkół za granicą wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół są publikowane niezwłocznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej odpowiednio urzędu wojewódzkiego, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Ministra Sprawiedliwości.

Jeżeli po opublikowaniu wykazu szkół lub wykazu szkół za granicą, organ prowadzący szkołę, dyrektor szkoły artystycznej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dyrektor szkoły za granicą albo dyrektor szkoły  w zakładzie  poprawczym  lub  schronisku  dla  nieletnich  podejmie  decyzję  o rezygnacji  ze wsparcia finansowego w danym roku, pisemnie zawiadamia o tym odpowiednio wojewodę,  ministra  właściwego  do  spraw  kultury  i  ochrony  dziedzictwa     narodowego, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo Ministra Sprawiedliwości, podając przyczyny rezygnacji.

 1. Wojewoda, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Minister Sprawiedliwości    przekazują    ministrowi    właściwemu    do    spraw    oświaty  i wychowania zbiorcze informacje o wysokości przyznanych szkołom kwot wsparcia finansowego, wraz z kopiami protokołów z procedury
 2. Minister właściwy   do    spraw    oświaty    i    wychowania,    w    terminie    określonym   w harmonogramie realizacji Programu, występuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o uruchomienie środków budżetu państwa dla poszczególnych województw, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz Ministra Sprawiedliwości, zaplanowanych w rezerwie celowej, oraz informuje wojewodów, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministra Sprawiedliwości oraz dyrektora ORPEG o wysokości przyznanych środków.
 3. Wojewoda, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Minister Sprawiedliwości w terminach określonych w harmonogramie realizacji Programu występują z   wnioskami   do   ministra   właściwego   do   spraw   finansów   publicznych   o zwiększenie wydatków części budżetu państwa, której są dysponentami, z podaniem klasyfikacji budżetowej.
 4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazuje prowadzonym przez siebie szkołom środki finansowe w postaci dofinansowania na zakup pomocy dydaktycznych w terminach uzgodnionych z tymi szkołami, jednak nie później niż w terminach określonych w harmonogramie realizacji
 5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje prowadzonym przez siebie szkołom za granicą, za pośrednictwem dyrektora ORPEG, środki finansowe w postaci dofinansowania na zakup pomocy dydaktycznych w terminach uzgodnionych z dyrektorem ORPEG, jednak nie później niż w terminach określonych w harmonogramie realizacji Programu.
 6. Minister Sprawiedliwości przekazuje prowadzonym  przez  siebie  szkołom  podstawowym w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich środki finansowe w postaci dofinansowania  na  zakup  pomocy  dydaktycznych  w  terminach  uzgodnionych  z       tymi szkołami, jednak nie później niż w terminach określonych w harmonogramie realizacji Programu.
 1. Wojewoda udziela  dotacji  organom  prowadzącym  szkoły  zakwalifikowane  do  udziału   w Programie na podstawie umowy zawartej z organem prowadzącym zgodnie z art. 150 ustawy z  dnia  27 sierpnia 2009 r.  o  finansach  publicznych  (Dz. U. z  2016 r. poz. 1870,    z późn. 15)).

Zawarcie umowy pomiędzy wojewodą  a  organem  prowadzącym  następuje  niezwłocznie po zwiększeniu budżetu wojewodów przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

 1. Wojewoda przekazuje organom prowadzącym środki budżetu państwa otrzymane w ramach wsparcia finansowego w terminach określonych w harmonogramie realizacji
 2. Niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem wsparcie finansowe podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 3. Wydatkowanie przez organ prowadzący środków finansowych przyznanych z budżetu państwa na realizację Programu odbywa się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia      29 stycznia  2004    –   Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2015  r.   poz.  2164,      z późn. zm.16)).
 4. Wojewoda kontroluje sposób i terminowość wykonania zadań, na które została przyznana dotacja, mając na uwadze postanowienia umowy o udzielenie
 5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa  narodowego  kontroluje sposób   i terminowość wykonania zadań, na które zostało przyznane wsparcie
 6. Minister Sprawiedliwości kontroluje sposób i terminowość wykonania zadań, na które zostało przyznane wsparcie
 7. Dyrektor ORPEG kontroluje sposób i terminowość wykonania zadań, na które zostało przyznane wsparcie

 

 

 

15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r.  poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089.

16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 933.

 

IX. MONITOROWANIE I OCENA REALIZACJI PROGRAMU RZĄDOWEGO

 

 1. Szkoły (w  tym  szkoły  artystyczne  oraz  szkoły  podstawowe  w  zakładach  poprawczych   i schroniskach dla nieletnich) biorące udział w Programie są obowiązane do przedstawiania organom prowadzącym, a w przypadku szkół za granicą – dyrektorowi ORPEG, w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego  sprawozdań z realizacji zadań wynikających z Programu zawierających:
  • sprawozdanie z realizacji zadań określonych w części V.3. Programu;
  • ocenę wpływu stosowania TIK w szkołach na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się;
  • charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu;
  • zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego – w przypadku sprawozdania szkół artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sprawozdania szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sprawozdania szkół za granicą.
 2. Organy prowadzące sporządzą i przedłożą wojewodzie w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego sprawozdania dotyczące realizacji Programu zawierające:
  • zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego, z wyszczególnieniem wkładu własnego;
  • ocenę wpływu stosowania TIK w szkołach na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się;
  • charakterystykę problemów i barier w realizacji
 3. Wojewodowie, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz dyrektor ORPEG dokonają oceny efektów realizacji Programu w danym roku szkolnym, sporządzą sprawozdanie w tej sprawie oraz przedłożą je ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku udzielenia wsparcia
 4. Sprawozdanie zawiera:
  • zestawienie ilościowo-wartościowe    dokonanych   wydatków   w   ramach    Programu, a w przypadku sprawozdania wojewody z wyszczególnieniem wkładu własnego organów prowadzących;
  • ocenę stopnia realizacji przez szkoły zadań wynikających z udziału w
 1. Dla celów bieżącego monitoringu realizacji Programu, na żądanie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, szkoły, organy prowadzące szkoły (w tym minister właściwy do spraw   kultury   i   ochrony   dziedzictwa   narodowego   i   Minister   Sprawiedliwości)  i wojewodowie oraz szkoły za granicą i dyrektor ORPEG są obowiązani do wypełniania drogą elektroniczną ankiet dotyczących realizacji Programu, a także do udziału w badaniach na potrzeby ewaluacji
 2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokona analizy i oceny efektów realizacji Programu w danym roku szkolnym i przedłoży Radzie Ministrów sprawozdanie w tej sprawie do dnia 1 sierpnia roku następującego po roku udzielenia wsparcia
 3. Efekty realizacji Programu będą monitorowane za pomocą następujących mierników:
  • odsetek nauczycieli, którzy dzięki stosowaniu TIK zmienili metody i techniki nauczania z podających na aktywizujące – pożądana wartość miernika to co najmniej 30%;
  • odsetek nauczycieli, którzy w ramach Programu opracowali i upowszechnili elektroniczne zasoby edukacyjne, tj.: opracowane scenariusze zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykłady dobrych praktyk – pożądana wartość miernika to co najmniej 20%;
  • odsetek nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych  w  ramach  Programu  –  pożądana  wartość  miernika  to  co najmniej 40%.

 

X. HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU RZĄDOWEGO

 

Lp. Zadanie Termin realizacji
1. Poinformowanie o założeniach Programu i harmonogramie jego realizacji przez:

1)       ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – organów prowadzących szkoły oraz dyrektora ORPEG;

2)    ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – prowadzonych przez niego szkół artystycznych;

3)       Ministra Sprawiedliwości – prowadzonych przez niego szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

w dniu następującym po dniu przyjęcia Programu
2.  

Złożenie wniosków o udział w Programie przez:

1)    dyrektorów szkół – do organów prowadzących;

2)         dyrektorów szkół artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – do tego ministra;

3)    dyrektorów szkół za granicą – do dyrektora ORPEG;

4)     dyrektorów szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości – do tego ministra.

–    do dnia 31 sierpnia 2017 r.

–   do dnia 15 kwietnia 2018/2019 r.

3.  

Złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez:

1)    organy prowadzące – do wojewodów;

2)    dyrektora ORPEG – do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

–   do dnia 15 września 2017 r.

–   do dnia 30 kwietnia 2018/2019 r.

 

4.  

Kwalifikacja wniosków organów prowadzących szkoły przez wojewodów.

Kwalifikacja wniosków o udział w Programie złożonych przez dyrektorów szkół artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa  narodowego, dyrektorów szkół  za  granicą,  dyrektorów  szkół  w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,     ministra     właściwego     do     spraw     oświaty i wychowania oraz Ministra Sprawiedliwości.

Przekazanie przez wojewodów, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministra Sprawiedliwości   ministrowi   właściwemu   do   spraw  oświaty i wychowania informacji o wysokości przyznanych szkołom kwot   wsparcia   finansowego   wraz   z   kopiami   protokołów  z przeprowadzonej kwalifikacji wniosków.

– do dnia 27 września 2017 r.

– do dnia 15 maja 2018/2019 r.

5. Wystąpienie     ministra     właściwego     do     spraw     oświaty  i wychowania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o uruchomienie środków budżetu państwa zaplanowanych w rezerwie celowej zawierającym propozycję podziału środków pomiędzy poszczególne województwa    z    uwzględnieniem     limitów     określonych   w Programie.

Wystąpienie     ministra     właściwego     do     spraw     oświaty  i wychowania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o uruchomienie środków budżetu państwa zaplanowanych w rezerwie celowej dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Ministra Sprawiedliwości.

– do dnia 28 września 2017 r.

– do dnia 22 maja 2018/2019 r.

 

6. Wystąpienie przez wojewodów, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Ministra Sprawiedliwości z wnioskami do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zwiększenie wydatków części budżetu państwa, której są dysponentami, z podaniem klasyfikacji budżetowej. – do dnia 29 września 2017 r.

– do dnia 29 maja 2018/2019 r.

7. Przekazanie wsparcia finansowego przez wojewodę organom prowadzącym.

Przekazanie wsparcia finansowego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego prowadzonym przez niego szkołom artystycznym.

Przekazanie wsparcia finansowego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, za pośrednictwem dyrektora ORPEG, prowadzonym przez niego szkołom za granicą.

Przekazanie wsparcia finansowego przez Ministra Sprawiedliwości     prowadzonym     przez      niego      szkołom w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

– do dnia 30 października 2017 r.

– do dnia 30 czerwca 2018/2019 r.

8. Wykorzystanie wsparcia finansowego przez  organy prowadzące, szkoły artystyczne, szkoły w zakładach poprawczych  i  schroniskach  dla  nieletnich  oraz   szkoły    za

granicą.

– do końca każdego roku budżetowego
9. Rozliczenie dotacji przez organy prowadzące oraz przekazanie wojewodzie sprawozdań finansowych. – do dnia 15 stycznia każdego roku budżetowego

 

10. Przekazanie sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie przez:

1)    szkoły – organom prowadzącym;

2)      szkoły artystyczne prowadzone przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – temu ministrowi;

3)        szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – Ministrowi Sprawiedliwości;

4)    szkoły za granicą – dyrektorowi ORPEG.

– do dnia 15 czerwca każdego roku szkolnego (roku

następującego po roku udzielenia

wsparcia finansowego)

11.  

 

 

Przekazanie sprawozdań z realizacji Programu przez organy prowadzące wojewodom.

– do dnia 30 czerwca każdego roku szkolnego (roku

następującego po roku udzielenia

wsparcia finansowego)

12. Przekazanie    ministrowi    właściwemu    do    spraw    oświaty i wychowania sprawozdań w sprawie oceny efektów realizacji Programu przez wojewodów, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministra Sprawiedliwości oraz dyrektora ORPEG. – do dnia 15 lipca każdego roku szkolnego (roku

następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego)

13.  

 

Przekazanie Radzie Ministrów przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania sprawozdania z analizy i oceny efektów realizacji Programu.

– do dnia 1 sierpnia każdego roku szkolnego (roku

następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego)

14. Przekazanie Radzie Ministrów przez ministra właściwego do spraw   oświaty   i   wychowania   sprawozdania   finansowego  i merytorycznego z realizacji Programu. 31 sierpnia 2020 r.

 

XI. DZIAŁANIA LEGISLACYJNE

Niezbędne będzie wydanie, na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017–2019 – „Aktywna tablica”.