O programie Aktywna Tablica


program aktywna tablica 2020

Na program Aktywna Tablica w latach 2020-2024 przeznaczone zostanie łącznie 361 455 000 zł. Celem programu jest wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt, który umożliwi uczniom rozwijanie kompetencji niezbędnych w społeczeństwie informacyjnym.

Kto może wnioskować o dofinansowanie

  • szkoły podstawowe
  • szkoły ponadpodstawowe
  • szkoły podstawowe kształcące uczniów niewidomych
  • szkoły podstawowe, w których kształcą się uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących

 

Przedmioty dofinansowania

Szkoły, uprawnione do uzyskania dofinansowania w 2021 r., będą mogły wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, w tym:

Pełen wykaz sprzętu do zakupu w ramach Aktywnej Tablicy znajduje się w załączniku do uchwały, strona 32.

 

Kwota dofinansowania i całkowita wartość projektu

Dofinansowanie może wynieść do 14 tys. zł dla szkoły i nie może przekroczyć 80% wartości całego zakupu. Pozostałe 20% zapewnia organ prowadzący.

Za wkład własny organu prowadzącego uważa się:

  • wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie,
  • wkład rzeczowy– sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

 

Harmonogram programu

do 15 maja – szkoły wnioskują o udział w programie do organów prowadzących

do 30 maja – organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów

do 15 czerwca – kwalifikacja wniosków przez wojewodów

do 30 lipca – przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych

 

Pełna treść uchwały w sprawie ustanowienia programu Aktywna Tablica na lata 2020-2024.

Jeśli chcesz być na bieżąco zapisz się na nasz newsletter.