O programie Aktywna Tablica


program aktywna tablica 2020Na program Aktywna Tablica w latach 2020-2024 przeznaczone zostanie łącznie 361 455 000 zł, z czego w 2020 r. – 35 000 000 zł. Celem programu jest wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt, który umożliwi uczniom rozwijanie kompetencji niezbędnych w społeczeństwie informacyjnym.

Kto może wnioskować o dofinansowanie

  • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu Aktywna Tablica
  • szkoły ponadpodstawowe
  • szkoły za granicą

 

Przedmioty dofinansowania

W pierwszej kolejności szkoły mogą przeznaczyć wsparcie na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej. Szkoły, które złożą wnioski na zakup laptopów w 2020 r. będą zwolnione z wymogu dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Natomiast szkoły, uprawnione do uzyskania dofinansowania w 2020 r., które w wystarczającym stopniu zostały już wyposażone w laptopy, będą mogły wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego również na zakup innego sprzętu lub pomocy dydaktycznych, w tym:

 

Kwota dofinansowania i całkowita wartość projektu

Dofinansowanie może wynieść do 14 tys. zł dla szkoły i nie może przekroczyć 80% wartości całego zakupu. Pozostałe 20% zapewnia organ prowadzący.

Za wkład własny organu prowadzącego uważa się:

  • wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie,
  • wkład rzeczowy – sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

 

Harmonogram programu

do 27 października – szkoły wnioskują o udział w programie do organów prowadzących

do 29 października – organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów

do 3 listopada – kwalifikacja wniosków przez wojewodów

do 30 listopada – przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych

 

Pełna treść uchwały w sprawie ustanowienia programu Aktywna Tablica na lata 2020-2024.

Jeśli chcesz być na bieżąco zapisz się na nasz newsletter.